بستن
FA EN

لزوم بررسی صلاحیت عمومی در هریک از فرآیندها

لزوم بررسی صلاحیت عمومی در هریک از فرآیندها


لزوم بررسی صلاحیت عمومی در هریک از فرآیندها

درخواست بررسی صلاحیت عمومی توسط کلیه اعضای هیات علمی در هر یک از فرآیندهای جذب به صورت بورسیه، طرح سربازی، پیمانی و همچنین تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی به صورت جداگانه لازم می باشد.