بستن
FA EN

نحوه درخواست تبدیل وضعیت

نحوه درخواست تبدیل وضعیت


 

نحوه درخواست تبدیل وضعیت

1متقاضیان تبدیل وضعیت از راتبه (بورس) به طرح سربازی، راتبه (بورس) به پیمانی، طرح سربازی به پیمانی، پیمانی به رسمی آزمایشی، رسمی آزمایشی به رسمی قطعی و کارشناس به هیات علمی، باید درخواست خود را با ذکر نام ونام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره تلفن همراه و ایمیل از طریق اتوماسیون اداری به دبیر هیات اجرایی جذب دانشگاه ارسال نمایند.