دبیرخانه هیأت اجرای جذب دانشگاه

  • دکتر صفورا اسدی، کارگروه توانایی علمی
  • دکتر حمید قربان پور، کارگروه صلاحیت عمومی
  • دکتر محمد محسن زاده گلفزانی، دبیرخانه هیات اجرایی جذب
  • زهرا غفاری، کارشناس مسئول هیات اجرایی جذب