بستن
FA EN

دبیرخانه هیأت اجرای جذب دانشگاه

  • دکتر سعید کتابچی، دبیر هیات اجرای جذب
  • دکتر صفورا اسدی، کارگروه توانایی علمی
  • دکتر شاهد حسن پور، کارگروه صلاحیت عمومی
  • دکتر محمد محسن زاده گلفزانی