وظایف هیأت اجرایی جذب

براساس مصوبه جلسات ۶۰۸ و ۶۲۳ مورخ ۸۶/۴/۱۹ و ۸۷/۲/۱۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بیست وچهارمین جلسه مورخ ۸۷/۹/۴ هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، وظایف هیأت اجرایی جذب بصورت ذیل می باشد:

۱- شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیأت علمی در گروه های آموزشی و پژوهشی

2- انجام فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیأت علمی مؤسسه

  1. ۳- تصمیم گیری درخصوص نحوه و چگونگی استخدام اعضای هیأت علمی اعم از قراردادی، پیمانی، رسمی آزمایشی، رسمی قطعی، هیأت علمی طرح سربازی، مأموریت و انتقال اعضای هیأت علمی در چهارچوب آیین نامه ها و مقررات مربوطه
  2. ۴- اعلام نظر درخصوص جذب اعضای هیأت علمی متقاضی استخدام در مؤسسه و متقاضیان راتبه تحصیلی از لحاظ توانایی علمی و صلاحیت عمومی
  3. ۵- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعضای هیأت علمی
  4. ۶- ارائه گزارشات مستمر سالیانه حسب مورد به هیأت مرکزی جذب