اعلام نتایج فراخوان بهمن 1398 

(ضمنا متقاضیانی که نسبت به نتیجه معترض می باشند، مراتب اعتراض خود را حداکثر به مدت ۱ ماه (از تاریخ 1399/04/01 لغایت 1399/05/01) به دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه تحویل نمایند.)