اعلام نتایج فراخوان شهریور 1398 

(ضمنا متقاضیانی که نسبت به نتیجه معترض می باشند، مراتب اعتراض خود را حداکثر به مدت ۱ ماه (از تاریخ 1398/10/03 لغایت 1398/11/03) به دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه تحویل نمایند.)