نتایج فراخوان بهمن ۱۳۹۳

نتایج نهایی متقاضیان فراخوان بهمن ۱۳۹۳

(ضمنا متقاضیانی که نسبت به نتیجه معترض می باشند، مراتب اعتراض خود را حداکثر به مدت ۲ ماه (از تاریخ ۹۴/۰۹/۱۰ لغایت ۹۴/۱۱/۱۰) به دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه تحویل نمایند.)