بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

لزوم بررسی صلاحیت عمومی در هریک از فرآیندها

لزوم بررسی صلاحیت عمومی در هریک از فرآیندها


لزوم بررسی صلاحیت عمومی در هریک از فرآیندها

درخواست بررسی صلاحیت عمومی توسط کلیه اعضای هیات علمی در هر یک از فرآیندهای جذب به صورت بورسیه، طرح سربازی، پیمانی و همچنین تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی به صورت جداگانه لازم می باشد.